Odredbe i uslovi korišćenja

 1. Prihvatanje. Vaš pristup i korišćenje ovog sajta podleže sledećim odredbama i uslovima i svim važećim zakonima: pristupom i pretragom ovog sajta, vi prihvatate, bez ograničenja i kvalifikacija, ove odredbe i uslove i potvrđujete da su svi drugi sporazumi vezani za korišćenje ovog sajta između vas i Sandoz International GmbH postali bespredmetni i nevažeći.
 2. Medicinske informacije/Uslovi. Informacije o proizvodima na ovom sajtu je obezbedio  Sandoz International GmbH i namenjene su samo za generalno informisanje. Mnogi navedeni farmaceutski i medicinski uređaji i proizvodi se mogu dobiti samo na recept lekara ili kvalifikovanog zdravstvenog stručnjaka; takođe, svi ti proizvodi možda nisu dostupni u svim zemljama. Informacije o proizvodu nisu predviđene da obezbede potpune medicinske informacije. UKOLIKO IMATE NEKO ZDRAVSTVENO STANJE, ODMAH SE OBRATITE VAŠEM LEKARU ILI LICU KOJE VAM PRUŽA ZDRAVSTVENU POMOĆ. MI NE DAJEMO LIČNE MEDICINSKE DIJAGNOZE ILI SAVETE ZA LEČENJE ZA POJEDINAČNE PACIJENTE. Uvek treba da imate potpune medicinske informacije o vašim prepisanim lekovima ili medicinskim uređajima (uključujući njihovu pozitivnu medicinsku upotrebu i eventualne negativne efekte), tako što ćete razgovarati o adekvatnom korišćenju bilo kog leka ili medicinskog uređaja direktno sa lekarom koji vam prepisuje lekove ili, tamo gde je to primereno, drugim medicinskim stručnjakom. Medicinski stručnjaci mogu da dobiju kompletne medicinske informacije iz informativnog prospekta proizvoda. Informacije o proizvodima mogu da se razlikuju od zemlje do zemlje. Pacijenti, lekari i drugi medicinski stručnjaci trebalo bi da provere kod domaćih medicinskih izvora i mandatnih organa odgovarajuće informacije za njihovu zemlju. Osim toga, sadašnji propisi u mnogim zemljama ograničavaju (ili u nekim instancama čak i zabranjuju) mogućnost kompaniji Sandoz International GmbH da pruža obaveštenja i/ili direktno odgovara na pitanja pacijenata vezano za svoje proizvode koji se dobijaju na recept. Međutim, Sandoz International GmbH će da odgovara na pitanja i pruža obaveštenja vašim kvalifikovanim zdravstvenim stručnjacima u skladu sa lokalnim propisima.
 3. Korišćenje informacija. Vi možete slobodno da pretražujete ovaj sajt ali smete da ulazite, preuzimate ili koristite informacije sa ovog sajta, uključujući bilo koji tekst, slike, audio ili video zapise („Informacije“) samo za vašu sopstvenu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smete da vršite distribuciju, modifikujete, prenosite, ponovo koristite, postavljate na neko drugo mesto ili koristite Informacije u komercijalne svrhe bez pismene dozvole kompanije Sandoz International GmbH. Morate da zadržite i reprodukujete svako obaveštenje o autorskom pravu ili obaveštenje o nekom drugom pravu svojine koje se nalazi u bilo kojoj Informaciji koju preuzimate. Treba da pretpostavite da sve što vidite ili čitate na ovom sajtu predstavlja autorsko pravo osim ukoliko nije drugačije navedeno i da ne sme da se koristi osim onako kako je predviđeno ovim Odredbama i uslovima o korišćenju ili u tekstu na samom sajtu bez pismene dozvole kompanije Sandoz International GmbH. Sandoz International GmbH niti garantuje niti tvrdi da vaše korišćenje materijala prikazanog na ovom sajtu neće povrediti prava trećih strana koja nisu u vlasništvu ili afilijacije kompanije Sandoz International GmbH. Izuzimajući napred navedenu ograničenu autorizaciju, vama se ne ustupa niti prenosi nikakva licenca niti pravo na bilo koju Informaciju ili autorsko pravo kompanije Sandoz International GmbH ili bilo koje druge strane.Zaštitni žigovi / Prava svojine. Treba da pretpostavite da imena svih proizvoda koja se pojavljuju na ovom sajtu, bilo da jesu ili nisu napisana velikim slovima ili sa simbolom zaštitnog žiga, predstavljaju zaštitne znakove kompanije Sandoz International GmbH i/ili drugih strana. Ovaj sajt takođe može da sadrži ili da se poziva na patente, vlasničke informacije, tehnologije, proizvode, postupke ili druga vlasnička prava kompanije Sandoz International GmbH i/ili drugih strana. Vama se ne ustupa niti prenosi nikakva licenca niti pravo ni na koje takve zaštitne žigove, patente, poslovne tajne, tehnologije, proizvode, postupke ili druga vlasnička prava kompanije Sandoz International GmbH i(ili drugih strana.
 4. Zaštitni žigovi / Prava svojine. Treba da pretpostavite da imena svih proizvoda koja se pojavljuju na ovom sajtu, bilo da jesu ili nisu napisana velikim slovima ili sa simbolom zaštitnog žiga, predstavljaju zaštitne znakove kompanije Sandoz International GmbH i/ili drugih strana. Ovaj sajt takođe može da sadrži ili da se poziva na patente, vlasničke informacije, tehnologije, proizvode, postupke ili druga vlasnička prava kompanije Sandoz International GmbH i/ili drugih strana. Vama se ne ustupa niti prenosi nikakva licenca niti pravo ni na koje takve zaštitne žigove, patente, poslovne tajne, tehnologije, proizvode, postupke ili druga vlasnička prava kompanije Sandoz International GmbH i (ili) drugih strana.
 5. Odricanje garancija. Mada Sandoz International GmbH ulaže razumne napore da osigura da Informacije budu tačne i ažurne, Informacije mogu da sadrže tehničke netačnosti ili slovne greške. Sandoz International GmbH zadržava pravo da vrši izmene, ispravke i/ili poboljšanja Informacija i proizvoda i programa koji su u tim Informacijama opisani i to u bilo koje vreme, bez obaveštenja. Sandoz International GmbH ne daje nikakve garancije niti tvrdnje u pogledu tačnosti bilo koje Informacije. Sandoz International GmbH ne preuzima nikakvu obavezu niti odgovornost ni za kakve greške ili propuste u sadržaju sajta. SVE INFORMACIJE DAJU SE „ONAKVE KAKVE JESU“. SANDOZ PHARMACEUTICALS GMBH NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE O KOMPLETNOSTI ILI TAČNOSTI INFORMACIJA NA OVOM SAJTU ILI MOGUĆIM UPOTREBAMA ISTIH. PREMA TOME, POSETIOCI SAJTA BI TREBALO PAŽLJIVO DA PROCENE TE INFORMACIJE. NI SANDOZ PHARMACEUTICALS GMBH NI BILO KOJA DRUGA KOMPANIJA IZ NOVARTIS GRUPE NITI BILO KOJA DRUGA STRANA UKLJUČENA U OSMIŠLJAVANJE, STVARANJE ILI POSTAVLJANJE OVOG SAJTA NEĆE BITI ODGOVORNA PREMA VAMA NI ZA KAKVE DIREKTNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE, INDIREKTNE ŠTETE ILI KAZNENE ODŠTETE PROISTEKLE ZBOG PRISTUPA OVOM SAJTU, NJEGOVOG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA. Neke pravne nadležnosti ne dopuštaju isključenje prećutnih garancija tako da se gornje isključenje možda ne odnosi na vas. Sandoz International GmbH takođe ne preuzima nikakvu odgovornost i neće biti odgovoran ni za kakva oštećenja vaše računarske opreme, ili viruse koji mogu da je zaraze, ili druge imovine zbog toga što ste pristupili, koristili sajt i Informacije ili preuzeli Informacije. Sandoz International GmbH zadržava pravo da ukine ovaj sajt u bilo koje vreme bez najave i bez ikakve odgovornosti.
 6. Informacije koje Vi dostavljate nama. Osim informacija koje su pokrivene našom Politikom o privatnosti podataka,  bilo koje saopštenje ili materijal koji pošaljete na ovaj sajt elektronskom poštom ili na neki drugi način uključujući sve podatke, komentare, sugestije i slično jesu i sa njima će biti postupano kao sa informacijama koje nisu poverljive i vlasničke. Sve što nam prenesete ili pošaljete postaje vlasništvo Sandoz International GmbH ili njegovih afilijacija i može da bude upotrebljeno u bilo koju svrhu uključujući, bez ograničenja, reprodukciju, saopštavanje, prenos, objavljivanje, radiodifuzno objavljivanje i postavljanje. Osim toga, Sandoz International GmbH je slobodan da bez ikakve naknade vama koristi bilo koju ideju, koncept, znanje ili tehniku koja se nalazi u bilo kom saopštenju koje pošaljete na ovaj sajt i to za bilo koju svrhu uključujući, bez ograničavanja, razvoj, proizvodnju i promet proizvoda korišćenjem takve informacije.
 7. Proizvodi koji se prodaju u celom svetu. Ovaj sajt možda sadrži informacije o proizvodima i uslugama u celom svetu koji nisu svi dostupni na svakoj lokaciji. Pozivanje na ovom sajtu na neki proizvod ili uslugu ne podrazumeva da je taj proizvod ili usluga dostupna na vašoj lokaciji. Proizvodi koji se pominju na ovom sajtu mogu da podležu različitim zakonskim uslovima zavisno od zemlje u kojima se koriste. Prema tome, posetioci mogu da budu obavešteni da su određeni odeljci ovog sajta namenjeni samo za određene vrste stručnih korisnika ili samo za publiku u određenim zemljama. Ništa što je navedeno na ovom sajtu ne bi trebalo da tumačite kao promociju ili reklamu za bilo koji proizvod ili upotrebu bilo kog proizvoda koji nije odobren zakonima ili propisima zemlje u kojoj ste nastanjeni.
 8. Odricanje. Ništa što je navedeno na ovom sajtu ne predstavlja poziv niti ponudu da se investira u ili posluje sa hartijama od vrednosti ili američkim sertifikatima o depozitu kompanije Novartis. Naime, stvarni rezultati i razvoji situacije mogu da budu materijalno različiti od predviđanja, mišljenja i očekivanja iskazanih na ovom sajtu i ne treba se oslanjati na prethodno kretanje cene hartija od vrednosti kao na pokazatelj budućih rezultata.
 9. Veze (Links) do ovog sajta. Kompanija Sandoz International GmbH nije izvršila pregled nijednog vebsajta trećih strana koji sadrži linkove do ovog sajta i nije odgovorna za sadržaj nikakvih takvih stranica van ovog sajta niti bilo koje druge sajtove koji su linkom vezani za ovaj sajt. Ukoliko želite da linkom povežete svoj sajt sa ovim sajtom, možete da se linkom vežete samo na početnu stranu (home page). Ne smete da pravite vezu ni do koje druge stranice ovog sajta bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Sandoz International GmbH. Citiranje ili korišćenje jednog ili više delova ovog sajta na sajtovima trećih lica bez pismene saglasnosti je isto tako zabranjeno.
 10. Veze do drugih sajtova. U interesu ili radi pogodnosti posetilaca ovog sajta na njemu mogu da budu dati linkovi do sajtova trećih lica. Sandoz International GmbH ne prihvata nikakvu odgovornost za veze od našeg do drugih sajtova i naročito nismo odgovorni za tačnost ili zakonitost njihovog sadržaja. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost proisteklu iz kršenja ili propusta u pogledu politika trećih lica o privatnosti podataka.
 11. Slanja na ovaj sajt. Mada Sandoz International GmbH može povremeno da prati ili pregleda diskusije, razgovore, objavljivanja , prenose, oglasne table i slično na ovom sajtu, kompanija Sandoz International GmbH nije ni u kakvoj obavezi da to čini i ne preuzima nikakvu odgovornost niti obavezu nastalu zbog sadržaja bilo kog takvog mesta ili zbog bilo koje greške, kaljanja ugleda, klevete, pokude, propusta, neistine, skarednosti, pornografije, vulgarnosti, opasnosti, otkrivanja privatnih podataka ili netačnosti koje se nalaze u bilo kojoj informaciji na pomenutim mestima na sajtu. Zabranjeno vam je da objavljujete ili prenosite nezakonit, preteći, klevetnički, pokudni, skaredan, skandalozni, „zapaljiv“, pornografski ili vulgaran materijal ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da predstavlja ili podstiče ponašanje koje bi se smatralo krivičnim prestupom, dalo povoda za građansku odgovornost ili koje bi na neki drugi način kršilo bilo koji zakon. Kompanija Sandoz International GmbH će u potpunosti da sarađuje sa svim organima čuvarima reda i mira i sa sudovima koji od nje zatraže ili joj narede da otkrije identitet svakoga ko objavljuje bilo koju takvu informaciju ili materijal.
 12. Posledice. Ukoliko saznamo da ste prekršili bilo koju od odredbi ili uslova iz ove Pravne izjave, možemo da bez odlaganja preduzmemo korektivne mere, uključujući i da sprečimo takvog korisnika da koristi usluge koje nudi Sandoz International GmbH i da u bilo kom momentu i bez obaveštenja uklonimo sve informacije, podatke i sadržaj koji je taj korisnik stavio na ovaj sajt. Ukoliko nam je vašim kršenjem naneta šteta, možemo da po svom sopstvenom nahođenju tražimo naknadu štete od vas.
 13. Revizija. Sandoz International GmbH može u bilo koje vreme da izvrši reviziju ovih Odredbi i uslova ažuriranjem ove objave. Svaka takva revizija vas obavezuje pa bi zato trebalo da povremeno posećujete ovu stranicu da pogledate tada važeće Odredbe i uslove kojima ste obavezani.

Select a category

Related content